Silhouettes in the Dust, Etosha, Namibia

Sepia-toned silver gelatine print

Silhouettes in the Dust, Etosha, Namibia

Sepia-toned silver gelatine print