Dustbath in Etosha, Namibia

Sepia-toned silver gelatin print

50 x 40cm mount size

Total edition number: 50 £POA

Dustbath in Etosha, Namibia

Sepia-toned silver gelatin print

50 x 40cm mount size

Total edition number: 50 £POA