Dustbath in Etosha, Namibia

Sepia-toned silver gelatin print

Dustbath in Etosha, Namibia

Sepia-toned silver gelatin print